Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Diamur NV , Zwarte Weg 47,2030 Antwerpen , BTW BE 0466.101.826 RPR Antwerpen.
Ze zijn integraal van toepassing op alle aankopen, inclusief deze via de webshop www.shop-diamur.be en de webshop via de Diamur app
Eventuele klachten kunnen gericht worden aan bovenstaand adres.

1. Algemeen:

1.1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Diamur. De aanbiedingen zijn enkel geldig voor in België gevestigde professionele aannemers en handelaars met btw nummer.

1.2.  Hoewel Diamur haar leveringen standaard beperkt tot België kunnen ook aannemers,of handelaars gevestigd in andere landen zich tot Diamur wenden. Desgevallend dient men voor leveringen buiten België, voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling contact op te nemen met Diamur via via e-mail sales@diamur.be voor een vrijblijvende offerte. Voor deze leveringen kunnen afwijkende prijzen, leveringskosten en betaalmiddelen worden gehanteerd.

 

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst:

2.1.  Alle uitingen van Diamur op de webshop of andere kanalen gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De uitgebrachte offertes zijn slechts bindend gedurende de vermelde termijn en bij gebreke aan vermelde termijn gedurende maximaal 30 dagen.

2.2.  Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden vermeld op de webshop of andere kanalen.
Op de webshop worden steeds de meest actuele Algemene Voorwaarden vermeld.

2.3.  Aan de acceptatie van bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4.  Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Diamur in overleg met de klant trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.
De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd. Indien niet mogelijk zal Diamur een terugbetaling aan de klant doen voor het bedrag van de bestelling.

2.5.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Diamur de bestelling heeft geaccepteerd. Eens de bestelling werd geaccepteerd , kan deze niet meer door de klant worden geannuleerd. Bestelde goederen worden in geen enkel geval teruggenomen.

 

3. Prijzen:

3.1 De prijzen op de webshop van Diamur zijn de actuele geldende prijzen. De prijzen in mailingen en offertes kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het verstrijken van de geldigheidsduur van de in mailings en offertes vermelde prijzen zijn doorgevoerd. Indien de geafficheerde prijzen op de webshop of offerte flagrant fout zouden zijn, behoudt Diamur zich het recht voor deze aan te passen op de bestelling, mits verwittiging van de afnemer. Elke wijziging van een offerte op verzoek van de klant zal mogelijks een prijsverhoging met zich meebrengen, zonder dat de klant zich hiertegen kan verzetten, zelfs indien nagelaten werd de prijsverhoging aan de klant mede te delen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen kan Diamur de prijzen en de overige Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Transportkosten worden aangerekend overeenkomstig de leveringsvoorwaarden die voor de betrokken klant geldig zijn. (leveringsvoorwaarden handelaar België of leveringsvoorwaarden vakman België). Herbruikbare verpakkingsmaterialen zoals waarborgpaletten vallen ten laste van de afnemer en worden gefactureerd. Waarborgpaletten kunnen door de afnemer terug bezorgd worden aan Diamur en worden na controle op schade gecrediteerd (zie leveringsvoorwaarden).

3.4 Diamur is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de BTW en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen voor zover zij hier door de wetgever toe wordt verplicht.

 

4. Levering:

4.1.  Diamur bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de klant bijzondere vervoerswensen heeft, komen de eventuele extra kosten voor zijn rekening. De leveringsplaats moet ten allen tijde vlot bereikbaar zijn met zwaar vervoer. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres van de klant afgeleverd. Bij afwezigheid wordt de levering aan de straatzijde of op een vooraf afgesproken plaats afgezet. De vervoerder is niet verantwoordelijk voor beschadiging van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, ondergrondse leidingen, deksel, enz., wanneer hij op verzoek de materialen op moeilijk te bereiken plaatsen aflevert.
Het aanvragen van vergunningen of aanverwante voor de toegang tot de werf en het afzetten op openbaar domein dient voorafgaand door de afnemer te worden in orde gebracht.
Indien de levering onmogelijk is door fysieke of externe regelgevende beperkingen, zal een extra transportvergoeding voor een tweede aanbieding of alternatieve levering aangerekend worden. Een verschil in levering à rato van 5% in min of in meer, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

4.2.  Diamur behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
De aanvaarding van de levering gebeurt door ondertekening van de leverbon. Indien de klant afwezig is bij de levering, wordt de levering geacht volledig en conform te zijn en geldt de ondertekening van de leverbon door de transporteur als aanvaarding. Het risico op diefstal en beschadiging van de geleverde goederen gaat over op de klant op het moment van de levering.
De klant erkent zonder voorbehoud lichte kleurschakeringen in de geleverde producten, zonder recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

5. Betaling:

5.1 Betaling geschiedt per bankoverschrijving, creditcard (visa, mastercard), bancontact , online bankieren of paypal.

5.2.  Betaling gebeurt volgens de individuele betalingscondities die zijn toegekend aan de klant.

5.3 Verrekening met vorderingen op Diamur of opschorting is niet toegestaan. De algemene verkoopsvoorwaarden van Diamur NV zijn eveneens van toepassing op de verkopen via webshop en app, voor zover niet strijdig met de bepalingen in dit document.

5.4 De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Diamur. Facturen die niet betaald zijn op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar op. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150€.

 

6. Eigendomsvoorbehoud:

6.1.  Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Diamur tot door de klant aan alle verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2.  Diamur is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die eigendom van Diamur zijn gebleven terug te (laten) nemen. Transportkosten die hiervan een gevolg zijn worden aangerekend.

 

7. Aansprakelijkheid:

7.1.  De aansprakelijkheid van Diamur met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot mogelijke schade ontstaan tijdens de levering of door foutieve levering. Elke schade die ontstaat tijdens de verwerking van het product is enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de aannemer die het product dient te verwerken volgens de regels der kunst en met inachtname van de technische adviezen in het productinformatieblad en de werfomstandigheden die deze kunnen beïnvloeden.

7.2.  Diamur is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. Diamur kan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid opnemen in gevallen van overmacht of storingen op de webshop of netwerken.

7.3.  Diamur aanvaardt geen schadeclaims die het gevolg zouden zijn van een laattijdige levering.

7.4.  Het totaal van schadevergoedingen waarvoor Diamur aansprakelijk kan worden gesteld bedraagt nooit meer dan het bedrag van de levering.

7.5.  Klachten betreffende de geleverde goederen of de facturen moeten binnen de 5 dagen schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

 

8. Geschillen:

8.1.  Geschillen worden zoveel als mogelijk in onderling overleg opgelost.

8.2.  Op de via de webshop gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.