WIN WIN – SNACKS OP DE WERF!

WIN WIN - SNACKS OP DE WERF

Wij geven een friet- of hamburgerkraam weg op je werf of werkplaats!

Het enige wat je hiervoor moet doen is een selfie posten op Facebook, Instagram of LinkedIn met een Diamur product of Diamur silo op je werf + Diamur taggen (linken social media pagina’s zie footer).

De 6 beste foto’s zullen beloond worden met een friet- of hotdogkraam op de werf of werkplaats.

 

De actie geldt van 06 uur op 25.11.2022 en 23:59 uur op 04.12.2022

 

ACTIEVOORWAARDEN

De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de winactie – friet-of hamburgerkraam op de werf – die wordt gehouden op Instagram, Facebook en LinkedIn:

1. De Organisator

1.1 De Organisator is Diamur Belgium NV, een bedrijf met een geregistreerd kantoor aan de Zwarte weg 47 – 2030 Antwerpen. Alle correspondentie in verband met deze wedstrijd dient te worden gestuurd naar

Diamur nv
Zwarteweg 47 – Kade 367
BE 2030 Antwerpen

T +32 3 544 15 20
marketing@diamur.be

1.2 De wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven, beheerd door, of geassocieerd met Instagram, Facebook of LinkedIN.

2. Wie Mag Deelnemen
2.1 Deelnemers aan de wedstrijd moeten professionals zijn, actief in de bouwsector, 1 prijs per deelnemer. Inwoners zijn van België, Nederland of Frankrijk – 18 jaar of ouder, met uitzondering van werknemers van de organisator of iemand anders die beroepsmatig verbonden is aan deze winactie.

2.2 Deelnemers aan de wedstrijd moeten zich houden aan de algemene voorwaarden van Instagram Facebook en LinkedIn.

2.3 Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Actievoorwaarden. De instructies die worden gegeven op het moment van deelname maken deel uit van de Actievoorwaarde van deze wedstrijd. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze Actievoorwaarden voorrang.

2.4 Geen aankoop noodzakelijk.

3. Deadline Voor Inzendingen

3.1 Inzendingen moeten worden ontvangen tussen 06 uur op 25.11.2022 en 23:59 uur op 05.12.2022 (de “Sluitingsdatum”). Inzendingen die na de Sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet geaccepteerd.

4. Deelname

4.1 Om deel te nemen, moet u een selfie posten op social media met een Diamur product of Diamur silo op je werf en Diamur taggen of vermelden. De beste foto’s zullen beloond worden met een friet- of hotdogkraam op de werf.

4.2 De winnaars zullen worden geselecteerd bij het sluiten van de wedstrijd, en op de hoogte worden gebracht via mail of social media bericht.

5. De Prijs

5.1 De prijs bestaat uit:

6x (3 Vlaanderen – 3 Wallonië) friet- of hotdagkraam op de werf op een tijdstip dat na aankondiging van de winnaars verder wordt afgesproken met Diamur.

5.2 Alle kosten die de winnaars of hun gasten maken voor het algemene gebruik en genot van de prijs zijn uitsluitend voor rekening van de winnaars of hun gasten.

5.3 Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Ze zijn niet overdraagbaar, niet terugbetaalbaar en, tenzij vermeld, zijn er geen alternatieven in contanten. Retourzendingen zijn alleen mogelijk tegen omruiling en niet tegen geldwaarde. In het geval dat de prijs niet op voorraad is of als omstandigheden buiten de macht van de Organisator dit noodzakelijk maken, behoudt de Organisator zich het recht voor om een ander item, naar eigen goeddunken, van gelijke of hogere waarde te vervangen.

5.4 De Organisator zal de prijs bezorgen op het door de prijswinnaar opgegeven (werf)adres. Verdere afspraken worden na aankondiging prijs gemaakt.

6. Winnaar Selectie

6.1 Alle geldige en, indien van toepassing, correcte ‘inzendingen’ die op de Sluitingsdatum zijn ontvangen, zullen worden meegenomen in een prijstrekking, en de winnaar zal willekeurig worden gekozen.

6.2 De Organisator zal ernaar streven de winnaars binnen 7 dagen na de sluiting van de wedstrijd te kiezen.

7. Kennisgeving Van De Winnaar

7.1 De winnaars worden zo snel mogelijk na de prijstrekking op de hoogte gebracht via e-mail of via social media bericht met gebruikmaking van de contactgegevens die bij de wedstrijddeelname zijn opgegeven. De winnaars moeten binnen 7 dagen na de kennisgeving reageren om te bevestigen dat ze de prijs accepteren. Indien winnaars niet binnen deze periode reageren op mededelingen of indien een prijs wordt geweigerd, behoudt de Organisator zich het recht voor deze winnaar te diskwalificeren en een andere winnaar te trekken.

8. Gegevensbescherming

8.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd, begrijpt u dat het voor het beheer van de wedstrijd en het uitreiken van de prijs noodzakelijk is dat de Organisator uw persoonsgegevens (sociam media account) bewaart en verwerkt.

8.2 Als u de winnaar van de wedstrijd bent, gaat u ermee akkoord dat de Organisator uw Instagram of Facebook of LInkedIn handle, naam en inzending mag gebruiken om de winnaar van deze wedstrijd bekend te maken.

8.3 Bovendien, mocht de Organisator inhoud en informatie rechtstreeks van de deelnemers verzamelen voor de prijsuitreiking, zoals uw huisadres of contactgegevens, dan is dit uitsluitend voor gebruik door de Organisator en zal dit niet worden gedeeld met derden.

9. Beperking Van Aansprakelijkheid

9.1. De Organisator en de aan haar verbonden agentschappen, bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirect, speciaal of gevolgverlies of winstderving), onkosten of (materiële of lichamelijke) schade die wordt geleden of opgelopen (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze wedstrijd of het accepteren of gebruiken van de prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. De deelnemer vrijwaart de Organisator tegen aanspraken van derden in verband met niet-nakoming van deze voorwaarden door de deelnemer.

10. Algemeen

10.1 Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze Actievoorwaarden zijn geschonden kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om uw deelname ongeldig te verklaren en heeft de Organisator het recht om u uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

10.2 De beslissing van de Organisator met betrekking tot enig aspect van de wedstrijd is definitief en bindend en er zal geen correspondentie over worden gevoerd.

10.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd ongeldig te houden, op te schorten, te annuleren of te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt.

10.4 Deze wedstrijd en alle kwesties die hieruit voortvloeien zijn onderhevig aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.